Polityka prywatności i plików cookie

Cieszymy się, że dbasz o swoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z użytkowaniem przez Ciebie strony lifestories.pl. Administratorem strony jest Kinga Dudzik-Machul, ul Marynarki Wojennej 8, 33-100 Tarnów.

Cenimy sobie prosty język w komunikacji, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by język przekazania naszej Polityki prywatności oraz wykorzystania plików cookies był dla Ciebie przystępny, jasny i klarowny.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jako użytkownika strony internetowej lifestories.pl oraz klienta firmy Lifestories Kinga Dudzik-Machul, ul. Marynarki Wojennej 8, 33-100 Tarnów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, jest: Lifestories Kinga Dudzik-Machul, ul. Marynarki Wojennej 8, 33-100 Tarnów

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku, cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub/oraz jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania lub/oraz jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń lub/oraz jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych osobowych innemu administratorowi w strukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
 6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@lifestories.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
 7. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z ww. zasadami opisanymi w art. 16 do 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@lifestories.pl. Mamy prawo do odmowy realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej wówczas, gdy realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu, wziąć udział w konkursie lub innej inicjatywie związanej z działalnością naszej firmy lub zwyczajnie skontaktować się z nami.

Wszystkie przekazane przez Ciebie dane osobowe są poufne. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a Twoje dane osobowe gromadzone są ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. ? – w celu przechowywania danych na serwerze,
 2. The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu MailChimp, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W związku z korzystaniem z systemu MailChimp, dochodzi do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), ponieważ dane przetwarzane w ramach systemu przechowywane są na serwerach znajdujących się w USA. Dostawca systemu MailChimp przystąpił do programu Privacy Shield, czyli gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Produkty elektroniczne

Dokonując zakupu produktu elektronicznego, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter/otrzymywanie informacji handlowych

Zapisując się do newslettera lub wyrażając zgodę na otrzymywanie wysyłanych przez nas różnorodnych materiałów pocztą elektroniczną, w tym handlowych, przekazujesz nam swoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Dane zostają zapisane w bazie i przechowywane są w niej przez cały okres przesyłania do Ciebie newslettera. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu newslettera albo gdy zrezygnujesz z jego otrzymywania. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielanej podczas rozmowy telefonicznej z nami lub korespondencji mailowej. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania Ci newslettera.

Zwroty i reklamacje

Jeżeli odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, to przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my przetwarzamy te dane w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza.

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress.

Dane z bazie naszego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmiemy decyzję o zamknięciu bloga.

Konkursy, usługi i inne wydarzenia

Jeżeli organizujemy konkurs na blogu, wydarzenie, przeprowadzamy daną usługę np. decluttering w Twoim domu, wyjazd, event, usługę w których udział wymaga przekazania nam przez Ciebie danych osobowych, to wiedz, że dane te przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z konkursem lub realizacją danej inicjatywy, wyjazdu, eventu, usługi, a po przeprowadzeniu konkursu lub usługi lub innego wydarzenia są przez nas usuwane, chyba że konkurs usługa lub inne wydarzenie/event polega na zamieszczeniu komentarzu na blogu – w takiej sytuacji spójrz na postanowienia dotyczące komentarzy.

Kontakt e-mailowy oraz formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej lifestories.pl przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego oraz formularza kontaktowego na stronie internetowej przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.

Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów: realizacji zamówień, działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku, pod warunkiem wyraźnego wyrażenia na to zgody i posiadania aktualnej zgody, wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS, tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest
umowa lub podwykonawcy z zastrzeżeniem, iż przystąpi od do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych, ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu, w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

Pliki cookies i inne technologie

Strona lifestories.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam

 • korzystać z systemu komentarzy,
 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak: liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zapisaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Filmy z serwisu Youtube.pl oraz Vimeo

Na stronie osadzamy filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2020r., poz. 344 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r. poz. 2460 z późn zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)